Logo

專題演講

  東海大學應用物理學系  107學年度第一學期                研究所「書報討論(一)」課程                       ....

Read More

高科技產業概論

      東海大學應用物理系105學年度第2學期 高科技產業概論   邀請高科技產業人才演講,藉由其工作經驗,講授相關科技產業成立願景、營運狀況、研發展望以及人才條件。 讓學生瞭解業界需求....

Read More