Logo

本系研究特色

點閱數:1067

研究表現

在國內與本系規模相當的物理系中,專任教師主持科技部計畫比例,最近10年,本系有4年獲得第一。科技部研究計畫的經費讓本系教授群,得以建立實驗設備與購買材料,帶領學生作高質素的專題研究。參與專題研究的專題生也可獲工讀金。

 

國內物理相關校系之科技部計畫執行件數統計

校系名(簡稱)  東海  中原  淡江  逢甲  輔仁  文化  東吳  高師  中興 
應物  物理  物理  光電  物理  光電  物理  物理  物理 
104系所人數  17 25 24 18 16 16 10 11 25
95 主持人數  10 16 14 5 7 3 0 8 14
95 主持計畫比例  0.59 0.64 0.58 0.28 0.44 0.19 0 0.73 0.56
96 主持人數  12 16 14 6 7 4 0 7 13
96 主持計畫比例  0.71 0.64 0.58 0.33 0.44 0.25 0 0.64 0.52
97 主持人數  12 15 16 6 8 3 0 6 13
97 主持計畫比例  0.71 0.6 0.67 0.33 0.5 0.19 0 0.55 0.52
98 主持人數  13 16 17 5 7 3 0 6 16
98 主持計畫比例  0.76 0.64 0.71 0.28 0.44 0.19 0 0.55 0.64
99 主持人數  12 14 18 6 5 2 1 5 16
99 主持計畫比例  0.71 0.56 0.75 0.33 0.31 0.13 0.1 0.45 0.64
100 主持人數  10 16 15 7 6 2 2 5 10
100 主持計畫比例  0.59 0.64 0.63 0.39 0.38 0.13 0.2 0.45 0.4
101 主持人數  10 13 17 7 7 2 1 4 12
101 主持計畫比例  0.59 0.52 0.71 0.39 0.44 0.13 0.1 0.36 0.48
102 主持人數  9 13 14 6 5 2 2 4 12
102 主持計畫比例  0.53 0.52 0.58 0.33 0.31 0.13 0.2 0.36 0.48
103 主持人數  8 12 13 7 7 2 2 3 12
103 主持計畫比例  0.47 0.48 0.54 0.39 0.44 0.13 0.2 0.27 0.48
104 主持人數  11 13 13 6 4 2 3 2 14
104 主持計畫比例  0.65 0.52 0.54 0.33 0.25 0.13 0.3 0.18 0.56